انجمن روماتولوژی کودکان ایران- ساختار و مسئولین انجمن
ساختار تشکیلاتی انجمن روماتولوژی کودکان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/25 | 
  •  دکتر یحیی عقیقی (رئیس افتخاری انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان ولیعصر

  • دکتر وحید ضیائی (رئیس انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان مرکز طبی کودکان

  • دکتر رضا شیاری (دبیر انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان مفید

  • دکتر سید رضا رئیس کرمی (خزانه دار)فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان ولیعصر

  • دکتر ناهید شفائی (مسئول ارتباط با انجمن اروپائی روماتولوژی کودکان)فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  •  دکتر ودود جوادی پروانه (بازرس انجمن و مسئول کمیته علمی): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان مفید

  • دکتر راهله عصاری (مسئول روابط بین الملل): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی شهید تهران- بیمارستان مرکز طبی کودکان 

  • دکتر خسرو رحمانی (مسئول کمیته امور صنفی): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان مفید

  • دکتر فاطمه فرشته مهرگان (عضو هیات مدیره): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان لقمان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.58.22.fa
برگشت به اصل مطلب