انجمن روماتولوژی کودکان ایران- ساختار و مسئولین انجمن
ساختار تشکیلاتی انجمن روماتولوژی کودکان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/25 | 
 •  دکتر یحیی عقیقی (رئیس افتخاری انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر وحید ضیائی (رئیس انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دکتر رضا شیاری (دبیر انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 • دکتر سید رضا رئیس کرمی (خزانه دار)فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 • دکتر ناهید شفائی (مسئول ارتباط با انجمن اروپائی روماتولوژی کودکان)فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 •  دکتر ودود جوادی پروانه (بازرس انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • دکتر پیمان صادقی (مسئول کمیته بین الملل انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 • دکتر خسرو رحمانی (مسئول کمیته امور صنفی): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • دکتر رضا سینائی (مسئول کمیته تحقیقات انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • دکتر ناهید اصلانی (مسئول کمیته انتشارات انجمن): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • دکتر                      (مسئول کمیته آموزش): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

 • دکتر فاطمه فرشته مهرگان (عضو هیات مدیره): فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.58.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب