انجمن روماتولوژی کودکان ایران- دومین همایش- مشهد 1397
دومین همایش کشوری انجمن روماتولوزی کودکان - مشهد تیر ماه 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/24 | 

دومین 
همایش کشوری انجمن روماتولوزی کودکان
دانشکاه علوم پزشکی مشهد
14 و 15 تیرماه 1397
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.106.27.fa
برگشت به اصل مطلب