انجمن روماتولوژی کودکان ایران- دومین همایش- مشهد 1397
دومین همایش کشوری انجمن روماتولوزی کودکان - مشهد تیر ماه ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/24 | 
دومین همایش کشوری انجمن روماتولوزی کودکان
دانشکاه علوم پزشکی مشهد
۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.106.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب