انجمن روماتولوژی کودکان ایران- مجله انجمن
فصلنامه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/7 | 
فصلنامه انجمن روماتولوژی کودکان ایران (علمی- ترویجی)
صاحب امتیاز: انجمن روماتولوژی کودکان ایران
مدیر مسئول: دکتر وحید ضیائی
سردبیر: دکتر ناهید اصلانی
شورای سردبیری: دکتر ناهید اصلانی، دکتر سحر نادری شیران، دکتر محسن جاری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.147.75.fa
برگشت به اصل مطلب