انجمن روماتولوژی کودکان ایران- کمیته ها
کمیته های همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/26 | 
دبیر علمی همایش: سرکارخانم دکتر مهدیه موسوی ترشیزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضاء کمیته علمی همایش (به ترتیب حروف الفبا):
 • دکتر فاطمه تحقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سیدرضا رئیس کرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر رضا سینائی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دکتر لیلا شهبازنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دکتر رضا شیاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر پیمان صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فرهاد صالح زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دکتر راحله عصاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر یحیی عقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر محمدرضا فتحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • دکتر مژگان فرجی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • دکتر لیلا قاسمی هشترودی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دکتر محندحسن مرادی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر عبدالرضا ملک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر فاطمه فرشته مهرگان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر اجرائی همایش: سرکار خانم دکتر فاطمه تحقیقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضاء کمیته اجرائی همایش (به ترتیب حروف الفبا): 
 • دکتر بنفشه صداقت، سزمان تامین اجتماعی اصفهان
 • دکتر ناهید اصلانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر شیما صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر مهدیه واحدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر هانیه حاجیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تقم
 • دکتر کبری سالاری، فلوشیپ روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر کوثر اثنی عشری، فلوشیپ روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مریم نوری، فلوشیپ روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.171.143.fa.html
برگشت به اصل مطلب