انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اعضاء انجمن
اعضاء پیوسته انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 
اعضاء انجمن و محل خدمت هریک (به ترتیب حروف الفبا):
 • دکتر مهرناز ادیب: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر ناهید اصلانی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان امام حسین
 • دکتر سحر برزمینی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان
 • کتر فاطمه نحقیقی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • دکتر محسن جاری: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر ودود جوادی پروانه: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر شبنم حاجیانی قطب ابادی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر عاطفه حبیبی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کتر مهرنوش حساس یگانه: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر خسرو رحمانی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر سید رضا رئیس کرمی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان ولیعصر
 • دکتر رضا سینائی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
 • دکتر ناهید شفائی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر لیلا شهبازنژاد: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - بیمارستان بوعلی
 • دکتر رضا شیاری: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر پیمان صادقی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان کودکان بهرامی
 • دکتر فرهاد صالح زاده: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  
 • دکتر شیما صالحی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان علی اصغر 
 • دکتر بنفشه صداقت: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- اصفهان- بیمارستان شریعتی 
 • دکتر شکوفه صوابیه: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر وحید ضیائی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • دکتر امیر حسین ضیائی بیگدلی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان
 • دکتر مریم عبدالهی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان 
 • کتر راحله عصاری: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان 
 • دکتر یحیی عقیقی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان ولیعصر 
 • دکتر مژگان فرجی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • دکتر محمدرضا فتحی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دکتر لیلا قاسمی هشترودی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین - بیمارستان قدس
 • دکتر گلناز مبین: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 • دکنر محبوبی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دکتر محمدحسن مرادی نژاد: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر عبدالرضا ملک: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیمارستان امام رضا
 • دکتر مهدیه موسوی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان کودکان بهرامی 
 • دکتر فاطمه فرشته مهرگان: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان لقمان
 • دکتر نسیم موحدی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر آزاده زینب میرزائی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان 
 • دکتر آیه میرعمارتی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دکتر سحر نادری شیران: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
 • دکتر نوید نمازی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران
 • دکتر سعید نیکخواه: فوق تخصص روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز - بیمارستان باهنر کرج
 • دکتر مهدیه واحدی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 • دکتر مژگان هراتیان: فوق تخصص روماتولوژی کودکان دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب