انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اعضاء انجمن
مسئولین انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 
اعضاء انجمن و محل خدمت هریک (به ترتیب حروف الفبا):
 • دکتر ناهید اصلانی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر فاطمه نحقیقی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • دکتر محسن جاری: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر ودود جوادی پروانه: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر شبنم حاجیانی قطب ابادی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر مهرنوش حساس یگانه: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر خسرو رحمانی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر سید رضا رئیس کرمی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان ولیعصر
 • دکتر رضا سینائی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
 • دکتر ناهید شفائی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر لیلی شهبازنژاد: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - بیمارستان بوعلی
 • دکتر رضا شیاری: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان مفید
 • دکتر پیمان صادقی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان کودکان بهرامی
 • دکتر فرهاد صالح زاده: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  
 • دکتر شیما صالحی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان علی اصغر 
 • دکتر بنفشه صداقت: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- اصفهان- بیمارستان شریعتی 
 • دکتر وحید ضیائی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • دکتر امیر حسین ضیائی بیگدلی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان
 • دکتر راهله عصاری: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان 
 • دکتر یحیی عقیقی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان ولیعصر 
 • دکتر محمدرضا فتحی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دکتر گلناز مبین: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکنر محبوبی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دکتر محمدحسن مرادی نژاد: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر عبدالرضا ملک: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیمارستان امام رضا
 • دکتر مهدیه موسوی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان کودکان بهرامی 
 • دکتر فاطمه فرشته مهرگان: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان لقمان
 • دکتر آیه میرعمارتی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر سحر نادری: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر نوید نمازی: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دکتر سعید نیکخواه: فوق تخصصی روماتولوژی کودکان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز - بیمارستان باهنر کرج
 • دکتر مهدیه واحدی: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • دکتر مژگان هراتیان: دستیار فوق تخصصی روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب